Home / Regulamin

Regulamin

REGULAMIN IMPREZ

ORGANIZOWANYCH POD MARKĄ ARMAGEDDON CHALLENGE

 

Niniejszy regulamin jest wspólny dla wszystkich imprez organizowanych pod marką ArmageddonChallenge. Udział, w którejkolwiek z imprez organizowanych pod marką Armageddon Challenge jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.

I. CEL IMPREZY

Organizowane przez nas imprezy sportowe oraz wydarzenia widowiskowe mają na celu:

 1. promocję rywalizacji sportowej sprawdzającej sprawność i wytrzymałość fizyczną zawodników
 2. promocję współzawodnictwa w duchu Fair Play
 3. pomaganie w pokonywaniu i przekraczaniu własnych barier i własnych słabości
 4. pomaganie osobom niepełnosprawnym w rywalizacji sportowej w imprezach przez nas organizowanych
 5. propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
 6. propagowanie zdrowej rywalizacji sportowej i chęci współpracy pomiędzy zawodnikami
 7. promowanie miejscowości gospodarza imprezy, atrakcji turystycznych i sportowych danego regionu.

Motywem przewodnim naszych imprez jest hasło:

„Odpowiednio motywowany idź przez życie, tak jak w życiu tak i tu nie jest łatwo”

II. CHARAKTERYSTYKA IMPREZ

Imprezy organizowane pod marką Armageddon Challenge to przede wszystkim cykl imprez sportowych przyjmujących formułę terenowych biegów z przeszkodami, formułę crossfit oraz tzw. Areny Gladiatorów. W każdej z tych dyscyplin uczestnicy sprawdzą swoją twardość, wytrzymałość psychiczną i fizyczną, sprawność i kondycję. Przygotowane przez nas przeszkody i trasy pokażą czy naprawdę jesteś twardy.

Szczegółowy opis każdej z formuł sportowych dostępny jest na stronie internetowej.

Oprócz wyzwań sportowych, każda z imprez organizowanych pod marką Armageddon Challenge to również dobra zabawa, show, pokazy, oraz występy artystów i muzyków. Wszystko to organizujemy po to, aby także pomagać osobom potrzebującym.

III. ORGANIZATOR

Organizatorem imprez pod marką Armageddon Challenge jest Spółka Armageddon Challenge z siedzibą w Pruszkowie (05 – 800) przy al. Jerozolimskie 418.

IV. TERMIN IMPREZ

Ponieważ imprezy organizowane pod marką Armageddon Challenge mają charakter cykliczny, terminy oraz miejsca będą podawane na bieżąco na stronie naszej internetowej http://armageddonchgallenge.pl/

V. MIEJSCE IMPREZ

Chcąc się dowiedzieć o miejscach, w których odbędą się imprezy Armageddon Challenge śledź naszą stronę internetową oraz stroną na Facebook’u https://web.facebook.com/ArmageddonChallenge

VI. PRZESZKODY

Przeszkody, które sprawią, że każda z imprez Armageddon Challenge jest wyjątkowa i niepowtarzalna, to między innymi 3 metrowa ściana, bele drewna, zasieki, rzeki, sianokosy, bagna, specjalne efekty dymne i wiele innych.

Wśród przeszkód są naturalnie usytuowane przeszkody terenowe, jak również te, które zostały przez nas zrobione. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o nich więcej wejdź na naszą stronę internetową.

VII. UCZESTNICTWO

Warunkiem uczestnictwa w imprezie organizowanej pod marką Armageddon Challenge jest łączne spełnienie poniższych wymagań:

 1. ukończenie w dniu zawodów 18 roku życia
 2. wniesienie opłaty startowej
 3. podpisanie odpowiednich oświadczeń

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a które ukończyły 16 rok życia, mogą wziąć udział w imprezie organizowanej pod marką Armageddon Challenge, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zobowiązane są również do wniesienia opłaty startowej oraz podpisania odpowiednich oświadczeń.

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa będzie podawana każdorazowo w zakładce CENNIK.
 2. Opłata startowa obejmuje możliwość udziału w wydarzeniu, pakiet startowy, pamiątkowy medal i upominek (pod warunkiem dotarcia do mety)
 3. Opłatę startową należy uiścić na numer rachunku bankowego podany przy rejestracji do 3 dni przed terminem imprezy. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego i pamiątkowego medalu.
 4. Opłatę startową można:
 • uiścić systemem elektronicznym T-Pay.com dokonując zakupu biegu
 • uiścić przelewem bankowym na konto
 • zapłacić gotówką na miejscu imprezy przed jej rozpoczęciem
 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni.
 2. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego uczestnika, a dane uczestnika nie podlegają zmianie po wniesieniu opłaty.
 3. O wysokości opłaty startowej decyduje termin jej uiszczenia. Wysokość opłaty startowej oraz data, do której należy ją uiścić będzie podawana w zakładce CENNIK.
 4. Zespoły mogą korzystać z następujących zniżek:
  a) przy zespole od 10 osób zniżka 10% (Kod w koszyku -TEAM10)
  b) przy zespole od 20 osób zniżka 15% (Kod w koszyku -TEAM20)
  c) przy zespole od 40 osób zniżka 20% (Kod w koszyku -TEAM40)
  d) przy zespole od 70 osób zniżka 25% (Kod w koszyku -TEAM70)
  Aby skorzystać ze zniżki zespół musi liczyć minimum 10 osób.

Będąc członkiem organizacji Armegeddon Challenge masz zniżki. Wysokość zniżek jest podana w zakładce Organizacja.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1.  Biorąc udział w imprezach organizowanych pod marką Armageddon Challenge musisz liczyć się z tym, że możesz się zadrapać, otrzeć, nabawić się kontuzji, złamań lub stłuczeń w związku z pokonywaniem przeszkód na trasie.
 2. Na skutek panujących warunków atmosferycznych oraz wycieńczenia organizmu, spowodowanego wysiłkiem, uczestnik może doświadczyć hipotermii, czyli obniżenia temperatury wewnętrznej organizmu.
 3. Organizując każdą z imprez pod marką Armageddon Challenge dokładamy starań, aby przewidziane rozwiązania były maksymalnie bezpieczne, jednak nie gwarantujemy pełnego bezpieczeństwa. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko i ze świadomością możliwości wystąpienia uszczerbku na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym.
 4. Każda z imprez organizowanych pod marką Armageddon Challenge oraz udział w niej odbywa się na zasadzie ryzyka sportowego, którego uczestnik jest świadomy i na które się godzi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągania z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania lub innej opieki. Decyzja Organizatora lub/i lekarza (ratownika medycznego) jest ostateczna.
 6. Niedopuszczalne jest startowanie w butach z kolcami, jak również udział pod wpływem alkoholu lub innych używek (narkotyki, doping, dopalacze, inne). Zakazy te podyktowane są przede wszystkim bezpieczeństwem uczestników oraz troską o stan przeszkód.
 7. Jeżeli uczestnik nie dostosuje się i złamie powyższe zakazy Organizator może wykluczyć go z imprezy i usunąć z jej terenu. Ponadto Organizator może wyciągnąć konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, poza ubezpieczeniem NNW. Dlatego każdy z uczestników powinien posiadać wykupione odpowiednie ubezpieczenie.
 9. Organizator zapewni miejsce do przebrania oraz depozyt podstawowych rzeczy osobistych. Organizator nie bierze jednak odpowiedzialności za przechowywanie rzeczy wartościowych lub/ drogocennych w szczególności telefonów komórkowych, laptopów, ipadów i tym podobnych urządzeń, jak również biżuterii oraz dokumentów. Ponadto Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub/i zniszczenie klucza do depozytu i wynikłych stąd konsekwencji.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z organizacją biegu.
 2. Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309)
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, lecz niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika obejmuje miedzy innymi publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości.
 5. Uczestnikowi imprezy, w każdym czasie, przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich wykreślenia.

X. OCHRONA WIZERUNKU

 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku oraz na publikację materiałów z imprez organizowanych pod marką Armageddon Challenge zawierających jego wizerunek, głos lub wypowiedź w całości lub w częściach na potrzeby marketingowe i promocyjne Organizatora, jego imprez oraz partnerów.
 2. Zgoda obejmuje wykorzystanie i publikację wizerunku uczestnika oraz materiałów z imprez zawierających jego wizerunek na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w prasie, radiu, telewizji.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystanie lub/i publikację jego wizerunku lub/i materiałów z imprez z jego wizerunkiem.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 2. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, o czym będzie informował na stronie internetowej oraz na stronie Facebook.
 3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń Organizatora oraz lekarza (ratownika medycznego).
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz dokumenty pozostawione bez nadzoru.
 5. Uczestnik, który nie stawił się z jakiejkolwiek przyczyny na starcie imprezy nie będzie do niej dopuszczony.
 6. Pakiety startowe, które nie zostały odebrane przez uczestników nie będą do nich wysyłane, jak również nie będzie za nie zwracana jakakolwiek kwota.
 7. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Regulaminie.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany, przed wzięciem udziału w jakiejkolwiek imprezie organizowanej pod marka Armageddon Challenge, do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu.
 9. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 10. Podpisując oświadczenie o znajomości regulaminu uczestnik jednocześnie oświadcza, że:

10.1. jest zdrowy i nie zataił okoliczności zdrowotnych wykluczających go z udziału w imprezie organizowanej pod marką Armageddon Challenge

10.2. nie ma żadnych przeciwwskazań, w szczególności zdrowotnych, do udziału w imprezie organizowanej pod marką Armageddon Challenge i jest w pełni zdolny do udziału w danej imprezie

10.3. bierze udział w imprezie pod marką Armageddon Challenge dobrowolnie i na własną odpowiedzialność i ryzyko

10.4. przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym, psychicznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym

10.5. przyjmuje do wiadomości i jest świadomy tego, że z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka

10.6. jest mu znane wszelkie ryzyko związane z udziałem z imprezie organizowanej pod marką Armageddon Challenge, zna i ocenił swoje możliwości co do udziału w takiej imprezie

10.7. zwalnia Organizatora i jego partnerów z odpowiedzialności z tytułu wypadku, obrażeń, śmierci, urazów fizycznych, psychicznych oraz szkód i strat majątkowych, które mogą powstać lub powstaną w związku z udziałem w imprezie pod marką Armageddon Challenge

 1. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: kontakt@armageddonchallenge.pl

ewentualnie poprzez fanpage: www.facebook.com/ArmageddonChallenge